Bild - vindkraftverk i solnedgång

Vindbruk på Gotland

Det har skett en kraftig utbyggnad av vindbruket de senaste åren  - i Sverige och på Gotland.  Ekonomin i energibranschen avgör hur snabbt fortsatt utbyggnad görs.

I översiktsplanen för Region Gotland, ByggGotland/översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 antagen den 14 juni 2010 och lagakraftvunnen den 15 juli 2010, ingår en heltäckande översiktlig plan för vindbruket.

Den tidigare – Fördjupad översiktsplan för södra Gotland/tillägg till översiktsplanen Vision Gotland 2010, antagen den 13 december – upphörde att gälla samtidigt som den nya översiktsplanen vann laga kraft.

I augusti 2011 omfattade vindbruket på Gotland 158 vindkraftverk, med en installerad effekt på 118 MW, i genomsnitt 0,75 MW per verk. År 2010 producerade de totalt 0,23 TWh el, motsvarande cirka 25 procent av elförbrukningen på Gotland.

I slutet av 2016 var antalet vindkraftverk omkring 133 men generationsväxlingen till större verk gör att installerad effekt ökat med 55 procent sedan 2011 och är uppe i 182,5 MW (dec 2016). De nya verken ger också mer el per installerad effekt.

År 2015 var ett bra år för vindbruket på Gotland. Verken producerade då 0,47 TWh. År 2016 blev produktionen 0,43 TWh.  Vindkraften motsvarar 45 -50 procent av elförbrukningen på Gotland.     

Målsättning för vindbruket på Gotland

Målsättningen för utbyggnaden av vindbruk på Gotland, på land och inom Gotlands havsområden, är en årsproduktion i storleksordningen 2,5 TWh el. Det innebär även att det sammantaget, på land och i havet, i framtiden kommer att behövas ytterligare nära 200 vindkraftverk på Gotland om medelstorleken förväntas öka till 3 MW. För att nå dit behövs bl a förstärkningar av elnäten; lokalt, regionalt och interregionalt. I nuläget bedöms elnätet klara bara 20 MW ytterligare anslutning på Gotland.

  • Av översiktsplanen framgår de områden och platser som i första hand anses lämpliga att pröva för utbyggnad av vindbruk.
  • Vissa av de utpekade områdena är även utpekade som områden av riksintresse för vindbruk, vilket ger dem särskild status.
  • För områden som är utpekade som lämpliga för generationsväxling gäller särskilda riktlinjer.
  • För områden och platser utanför vad som är utpekat på plankartan gäller också särskilda riktlinjer.
  • Slutligen gäller även särskilda riktlinjer för det havsbaserade vindbruket.

Vindbrukets utbredning

Vindbruket är en företeelse som under åren 2009-2014 växte i hela världen med 20 procent per år. Vindenergi är också på god väg att bli ett betydande inslag i det europeiska energisystemet.
 

Nationella planeringsmål för vindbruk

Det långsiktiga målet för Sverige som helhet är ett planeringsmål på 30 TWh vindel per år, varav 20 på land och 10 till havs, till år 2020.

Energimyndighetens statistik visar att år 2009 fanns det 1 359 vindkraftverk i Sverige med en totaleffekt på 1 448 MW som då producerade 2,5 TWh. År 2014 fanns det 2 961  verk och installerad effekt var 5 096 MW; en effektökning med 240 procent på fem år, 2009-2014. Ökningen fortsatte år 2015 till över 3 200 verk, över 6 000 MW effekt och en normal årsproduktion som är drygt halvvägs till planeringsmålet för 2020. Hur många verk som behövs för att ge 30 TWh beror helt på verkens storlek. Hittills har nybyggda verk ofta haft nära dubbelt så stor kapacitet som tidigare genomsnitt för befintliga verk. På Gotland gör osäkerheten om hur och var vindkraft kan tillåtas med hänsyn till främst kungsörn, enligt EU:s art- och habitatdirektiv att för närvarande ökar inte antalet områden med vindkraft.

Sidan uppdaterad: 9 juni 2017
Ansvarig för sidan: Madeleine Johansson

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?