Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2017-03-30 15:46
Regionstyrelsen sammanträdde i dag i Wisbygymnasiets nya lokaler. Sammanträdet avbröts kl 11 för den högtidliga invigningen av nya Sävehuset.

Vill du ha fördjupning kring något ärende finns kallelsen med alla handlingarna här:

http://gotland.se/66899

 

Strategi för oberoende av inhyrd personal, bemanning m.m.
Regionstyrelsen antar strategin för oberoende av inhyrd personal samt ger hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i uppdrag att föreslå hur strategin ska tillämpas.

Det är Sveriges kommuner och landsting, SKL, som står bakom det nationella projektet Oberoende av inhyrd personal. Styrelsen för SKL rekommenderar landsting och regioner att anta strategin samt att ta politisk ställning till hur strategin ska tillämpas av respektive sjukvårdshuvudman.

 

Medfinansiering landsbygdsprogrammet Gotland 2014-2020
Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera landsbygdsprogrammets genomförande på Gotland under perioden fram till 2020 med 1 800 000 kronor ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder, med en utbetalningspunkt till mottagaren Länsstyrelsen i Gotlands län. Vid projektbeslut då dessa medel godkänns ska det tydligt framgå att Region Gotland är medfinansiär. Regionstyrelsen önskar en återrapportering av beviljade projektansökningar.

 

Begäran om tilläggsanslag för upprustning av larm i Region Gotlands fastigheter
Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1 804 000 kr för att täcka underskott av upprustning av larm Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital

 

Revisionsskrivelse. Granskning av investeringsprocessen
Regionstyrelsen överlämnar ledningskontorets yttrande som svar på revisionsskrivelse.

Efter genomförd granskning gör Region Gotlands revisorer bedömningen att regionstyrelsens och tekniska nämndens investeringsprocess inte är ändamålsenlig i alla delar och att styrningen inte är tillräcklig.

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare ledningskontoret) har tidigare under 2016 sett att den övergripande investeringsprocessen behöver bli bättre och planerat en översyn av processen. Förvaltningen har medvetet avvaktat revisorernas granskning för att den skulle kunna ligga till grund för översyn och förbättringsarbete vad gäller regionens investeringsprocess. Arbetet med översyn är påbörjat.

 

Försäljningen av Klintens Brandstation, Visby Östermur 26
Regionstyrelsen godkänner upprättad överenskommelse mellan Visby Stads kamratförening och Region Gotland.

Regionstyrelsen uppdrar till regiondirektören att underteckna beslutad överenskommelse.

I regionstyrelsens beslut 2015-10-29 beslutades efter omröstning, att fastighetenska säljas enligt gällande riktlinjer. Efter skriftlig uppsägning av lokalen begärde föreningen medling hos hyresnämnden. Efter medling har parterna gjort en överenskommelse som bland annat innebär att VSB får ersättning med 150 000 kronor för de värdehöjande förbättringar de gjort i lokalerna.

 

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Regionstyrelsen beslutar att skicka förslaget på integrationsstrategi på remiss till Region Gotlands alla nämnder, länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet Campus Gotland, Arbetsförmedlingen, Visby Servicekontor, Polisen, Almi, Gotlandshem, företrädare inom Tillväxtverket, civilsamhällets organisationer samt företrädare för volontärnätverken.

 

Måluppfyllelse
Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2016 och skickar den vidare till fullmäktige för godkännande.

Regionstyrelsens sammanträde inleddes med att regionstyrelseförvaltningens tjänstemän redovisade måluppfyllelsen inom områdena social, ekonomisk, och ekologisk hållbarhet samt kvalitet.

 

Överföring av resultat till redovisningsår 2017, samt begäran om utnyttjande av eget kapital 2017, regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelsen godkänner förslag till överföring till redovisningsåret 2017 med 3,6 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen medges utnyttja 3,6 mnkr av eget kapital 2017 för utbetalning till Gotland Island Games AB

 

Överföring av resultat 2016
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att upprättat förslag till överföring av resultat från 2016 fastställs.

Enligt gällande ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats så att underskott får balanseras inom tre år istället för två.

Totalt föreslås att 37 035 000 kr överförs från 2016 års resultat.

 

Kompletteringsbudget 2017
Regionstyrelsen beviljar nämnderna kompletteringsbudget för investeringar 2017 med 356,2 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 451,9 miljoner kronor (mnkr) varav 121 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår 46,8 mnkr avseende exploateringsbudget.

Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2016 uppgår till 383,1 mnkr. Nämnderna har begärt överföring av medel med 356,2 mnkr, vilket är 26,9 mnkr mindre än tillgängligt utrymme.

 

Fullmakt till Region Gotlands bankkonton
Regionstyrelsen beslutar att sex namngivna personer bemyndigas att teckna regionens bankkonton.

 

Kompletterande finansieringslösning för ”Blått centrum” Gotland
Regionstyrelsen beslutar att regionstyrelseförvaltningen får utnyttja maximalt 500 000 kronor per år i tre års tid från anslaget verksamhetsutveckling för att uppfylla Region Gotlands åtagande kring deltagande i ”Blått centrum Gotland”, under förutsättning att dessa medel inte beviljas som regionala tillväxtmedel ur näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.

Regionstyrelsen fattade i oktober beslut kring en finansieringslösning för Region Gotlands del av samarbetsprojektet ”Blått centrum Gotland”.

Beslutet innebar att Region Gotland avsåg att finansiera sin egeninsats i ”Blått centrum” med regionala tillväxtmedel ur näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”. Egeninsatsen är 500 tkr per år i tre års tid.

Regionstyrelseförvaltningens bedömer att det finns ett behov av att Region Gotlands egeninsats garanteras, om det visar sig att det inte går att utnyttja regionala tillväxtmedel.

 

Tilläggsanslag skolkök
Regionstyrelseförvaltningen medges tilläggsanslag för skolkök med 3700 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av tilläggsanslag för att investera i skolkök så att man lösa de akuta behov som finns. Det sammanlagda investeringsbehovet uppgår till 3,7 miljoner kronor fördelat på Hackspetten 1 mnkr, Wisbygymnasiet 700 000 kr, Terra Novaskolan 1,3 mnkr samt 700 000 kr för Gråboskolan.

 

Programsamordning och handläggarkapacitet Hållbara Gotland
Ärendet delegeras till arbetsutskottet.

 

Revisionsrapport. Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering
Regionstyrelsen godkänner svaret till regionens revisorer.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC utfört en granskning av nämndernas arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering.

Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och nämnderna inte fullt ut arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende direktivet Verksamhetsutveckling och effektivisering under perioden 2011 – 2016. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen och nämnderna i allt väsentligt har arbetat på ett ändamålsenligt sätt avseende Besparingsuppdrag 170 mnkr under tre år.

 

Remissvar - Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:1
Synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande överlämnas till näringsdepartementet enligt upprättat förslag till remissvar.

Regeringen inbjuder genom näringsdepartementet Region Gotland att lämna synpunkter på Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att detta görs genom Region Gotland ansluter sig till Sveriges kommuner och landstings yttrande, vilket beretts tillsammans med regionerna.

 

Förslag till detaljplan. Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck camping), antagande
Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Syftet med planen är att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga turismverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält, husvagnar och husbilar. Planen medger att kvartersmarken kan avstyckas i åtta fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga exploatörer.

Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan som tillfälliga bygglov. Den senaste detaljplanen antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde regionfullmäktiges beslut på grund av förfarandefel. I augusti 2016 avslog mark- och miljööverdomstolen Region Gotlands ansökan om prövningstillstånd.

Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Utställning skedde under hösten 2016. Den stora förändringen är att en permanent passage för allmänheten säkerställs förbi anläggningen utmed havet. Därmed säkerställs också riksintresset för det rörliga friluftslivet.

För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar, husbilar och tält (rörlig camping) medges under hela året. Genom kravet att området skall vara evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning. För området närmast havet tillåts tältcamping under perioden 1 april till 30 september. Övrig tid skall området vara avstädat.

 

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt med
K-lokko Skogen AB

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att godkänna exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet, godkänna exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB samt godkänna köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och överenskommen köpeskilling uppgick till 8 050 000 kronor.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

 

Markanvisningsavtal Visby Malajen 10, Hemsehem AB
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Malajen 10 med Hemsehem AB.

Regionstyrelsen beslutade i december 2016 att utse Gotlandsbyggen AB som vinnare i markanvisningstävling inom kv Malajen i Visby. Regionstyrelseförvaltningen (dåvarande ledningskontoret) fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med markanvisningsavtal. Exploatören har meddelat att man har för avsikt att genomföra projektet i företaget Hemsehem AB, som är ett bolag i samma koncern som Gotlandsbyggen. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den aktuella tomten, Visby Malajen 10, som enligt tävlingsförutsättningarna och inlämnat förslag ska bebyggas med radhus.

 

Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten
Motionen anses besvarad med socialnämndens yttrande.

Liberalerna på Gotland föreslår i en motion till regionfullmäktige att hemtjänsten på Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.

Socialnämnden bedömer i sitt remissyttrande att det inte säkert att detta arbetssätt är förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade metoden, IBIC, individens behov i centrum, som håller på att implementeras inom förvaltningen. Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån resultat från brukarundersökningen, bedömer nämnden att man inom befintliga arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.

 

Motion. Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter; tillägg i Va-taxan
Regionstyrelsen återremitterar ärendet.

 

Visby Centrum - Förslag om utvidgning av stadskärnan söderut
Regionstyrelsen är positiv till att utöka det geografiska upptagningsområdet för Visby Centrum AB till att även omfatta Södercentrum.

Visby Centrum styrelse har till bolagsstämman fått ett förslag om utvidgning av det geografiska området, så att det blir möjligt för företag inom Södercentrum att bli medlemmar.

 

Länsrapporten - redovisningsåret 2016. Årsrapport enligt alkohol- och tobakslagen samt det ANDT-förebyggande arbetet
Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Vid utgången av 2016 fanns det 226 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland. Det är en liten ökning i jämförelse med 2015 (220 st). Tillståndsmyndigheten har genomfört 272 tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2015 var 214 besök. Merparten av tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis, räddningstjänst och länsstyrelsen. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året. Tillsynen har lett till 9 beslut om erinran, 6 beslut om varning samt att 3 serveringstillstånd har återkallats.

5 serveringsställen har serveringstillstånd till kl 03.00. Tillståndmyndigheten kan inte påvisa några negativa effekter i samband med det förlängda öppethållandet. Polisen och tillståndsmyndigheten upplever dock att berusningsnivån generellt är för hög.

 

Rapport. Medborgarundersökningen 2016
Regionstyrelsen godkänner rapporten och beslutar att den ska skickas vidare till nämnderna.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 30 mars 2017
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?