Laddar meny...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-06-13 15:53
Idag den 13 juni har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat den ekonomiska månadsrapporten för maj månad samt analysrapport 2 som ger inblick i arbetet med ökad trygghet och trivsel i skolan.

Prognosen för nämnden helåret 2017 visar i maj ett positivt resultat på 400 000 kronor. Verksamheternas inlämnade prognoser visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 2,2 miljoner kronor. Detta till följd av det finns fler barn och elever i verksamheterna än nämnden har budget för. Men detta minus vägs upp av en positiv prognos genom kostnadstäckningen för återsökta statsbidrag beträffande asylmottagandet på 2,6 miljoner kronor.

Analysrapport föredrogs om lärmiljöer, trygghet och trivsel

BUN tog idag del av Analysrapport 2[1] som har sitt fokus på trygghet, trivsel och tillgängliga lärmiljöer. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anser i rapporten att skolhuvudmannen, för att säkerställa likvärdigheten, behöver fortsätta med värdegrundsarbetet och insatser som ytterligare utvecklar lärarnas förmåga att skapa goda relationer till sina elever.

Trots ett förbyggande och åtgärdande arbete har problematiken kring kränkningar på nätet ökat. Skolorna behöver ägna sig åt att kartlägga elevernas upplevda trygghet och trivsel kopplad till deras användning av internet och elevernas närvaro i sociala medier. Skolorna behöver involvera eleverna i arbetet, samverka med vårdnadshavare och se till att hela personalgruppen tar ett gemensamt ansvar för elevernas trygghet i skolan och på nätet. Förvaltningen anser även att det behövs tas ett samlat och tydligt grepp om hur det förebyggande och åtgärdande arbetet kring kränkningar på nätet ska ske. Arbetet med delaktighet och relationer behöver särskilt betonas som prioriterat utvecklingsområde i förvaltningens verksamhetsplanen inför 2018. Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Nämnden fick aktuell rapport om skollokalerna i Västerhejde

BUN tog idag del av den rapport som nämnden beställt om det aktuella läget beträffande Västerhejde skolas lokaler. Behovet av en ny, alternativt tillbyggd och/eller renoverad skola har diskuterats under en rad år. Men Region Gotlands ekonomi har varit svag och andra nödvändiga investeringar har prioriterats. Till exempel byggnationen av gymnasieskolans Sävehus. Skolbyggnaderna i Västerhejde är slitna och till viss del är underhållet eftersatt eftersom det det inte gjorts några stora eller långsiktiga investeringar i den befintliga fastigheten på grund av byggplanerna.

Närmast ska två skolbyggnader ersättas, eftersom de inte håller arbetsmiljömässig standard - paviljongerna 02 (kallad Röda längan) och 16 (kallad 51:an). Där är det är främst ventilationen som varit problemet och detta bedöms inte kunna åtgärdas utan att kostnaderna blir orimliga. Ritningar på nya paviljonger har tagits fram av teknikförvaltningen och byggnadsnämnden behandlar bygglovsansökan den 21 juni. Förhoppningen är att skolpaviljongerna ska kunna finnas på plats under nästa läsår. Övrigt underhåll av de befintliga lokalerna är utfört eller planeras. Om bygglov inte ges är reservplanen att antingen söka bygglov på tomt i närheten av Västerhejde skola eller att elever i sex klasser (i tre årskurser) förs över till annan skola/lokal, dit de transporteras med skolskjuts.

Nämnden gick igenom uppföljningar

BUN har idag även gått igenomde uppföljningar man gör varje halvår. Bland annat av inkomna klagomål och synpunkter, ärenden hos Skolinspektionen, anmälningar om kränkande behandling  och skolpliktsärenden.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser[1] Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram analysrapporter två gånger per läsår som en del av det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Analysrapport 1 på hösten har fokus på kunskapsresultat och analysrapport 2 på våren har fokus på värdegrundsarbete och trivsel.

 

Säger upp avtal med kvinnojour

Publicerad 2017-06-13 14:32 Socialförvaltningen har sagt upp avtalet med den privata kvinnojouren Trots. Orsaken är att kvinnojouren inte uppfyller de krav som ...

Sammandrag från kultur- och fritidsnämnden

Publicerad 2017-06-13 13:31 Idag har kultur- och fritidsnämnden bland annat beslutat att göra en besparing på tre miljoner på biblioteksverksamheten de kommande...

Skyltning och vatteninformation för besökare

Publicerad 2017-06-13 11:21 Även våra besökare måste informeras om den rådande vattensituationen på Gotland. I fastlandshamnarna har skyltar satts upp, precis s...

Dags att söka inackorderings- och resetillägg

Publicerad 2017-06-13 08:12 Det är hög tid att ansöka om inackorderings- och resetillägg för gymnasieelever. Ansökan kan lämnas när som helst under läsåret, doc...

Johanna Hansson leder utveckling av Almedalsbiblioteket

Publicerad 2017-06-12 14:58 Johanna Hansson har utsetts till projektledare för Almedalsbiblioteket, Sveriges enda integrerade folk- och universitetsbibliotek, m...

Föreläsning - Hus med historia

Publicerad 2017-06-12 13:31 Hur kan man forska i ett hus och en fastighets historia? Vilka har bott i ett hus? Vem ägde marken? Hur har huset sett ut? Vilka upp...

Ändring av parkeringsregler från 12 juni

Publicerad 2017-06-12 10:30 Från och med måndagen den 12 juni ändrar Region Gotland parkeringsreglerna och parkeringsavgifterna.

Nu tar de studenten

Publicerad 2017-06-09 08:10 Så har det blivit dags för Wisbygymnasiets studentavslutning på kongresshallen Wisby Strand.

Välkommen till öppet hus på kulturskolan

Publicerad 2017-06-08 15:36 Tisdagen den 13 juni håller kulturskolan öppet hus mellan klockan 17.00 och 19.00. Då kan man prova på olika instrument, olika danst...

Anmäler missförhållanden

Publicerad 2017-06-08 09:14 Socialförvaltningen anmäler två händelser enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 juni 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?