Årsredovisning 2015

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående år sammanställls under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad.

Under detta möte bjuds allmänheten särskilt in och ges möjlighet att ställa frågor om Region Gotlands resultat.

Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten. För en utförligare redovisning, läs gärna hela årsredovisningen. Den kan laddas ner via länken ovan eller beställas här http://www.gotland.se/bestalla

2015 års resultat blev negativt och uppgick till -63 mnkr och balanskravsresultatet uppgick till -71 mnkr. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -101 mnkr (-14 mnkr, 2014). Verksamhetens nettokostnadsökning uppgick till 6 procent vilket är för högt utifrån de mål och budgetramar som är satta.   Målet om att ha en ekonomi som är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv uppnås inte. För att ha en god beredskap och för att kunna finansiera investeringar och verksamhetsutveckling är målet satt till en resultatnivå på 2 % av nettokostnaderna vilket motsvarar +90 mnkr.

De brukare och kunder som använder regionens tjänster är överlag nöjda. Målet är att alla ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet, känner sig informerade, är delaktiga och blir respektfullt bemötta. I synnerhet när det handlar om brukarnas upplevelse av kvalitet på tjänsterna och bemötande visas goda resultat i flera brukarundersökningar.

I många verksamheter nås även målet om att verksamheternas processer ska ge resultat av god kvalitet. Nämnder och förvaltningar ställer upp egna mål för vad som är god kvalitet och de nås inom vissa verksamheter men inte alla. För att vi ska anse att vi nått målet får inte heller kostnaden för tjänsten överstiga kostnaden för motsvarande tjänst i övriga landet, där har vi fortfarande en del att jobba på.

Medarbetarna inom regionen upplever i stor utsträckning att de är engagerade och motiverade i sitt arbete. Resultatet är dock något lägre än föregående år.  Kvinnor upplever ett något större engagemang, motivation och arbetsglädje än män. Målet är att medarbetare och ledare ska trivas, vara engagerade, ta ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar.

Regionens arbete för samhällsutveckling handlar i stor utsträckning om att mobilisera kring den gemensamma visionen och ha ett starkt varumärke. 2011 sattes fem delmål som skulle uppnås 2015. Vi kan konstatera att det skett en positiv utveckling inom alla områden men att bara ett av målen uppnåtts. Läs mer i årsredovisningen på sid 28 och framåt.

Sidan uppdaterad: 12 april 2016
Ansvarig för sidan: Ulrika Jansson

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00.
E-post: regiongotland@gotland.se 

Ekonomidirektör 
Åsa Högberg
Telefon: 0498-26 86 70
E-post: asa.hogberg@gotland.se

Koncerncontroller
Niclas Ohlander
Telefon: 0498-26 91 18
E-post: niclas.ohlander@gotland.se

Koncerncontroller
Ulrika Jansson
Telefon: 0498-26 91 20
E-post: ulrika.jansson@gotland.se

Redovisningschef
Mikael Wollbo
Telefon: 0498-26 91 10
E-post: mikael.wollbo@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?