Den naturminnesmärkta eken Äugleaiki i Grötlingbo. Foto: Mattias Andersson.

Naturvärden på Gotland

Gotlands natur är i många avseenden unik. Det är därför inte konstigt att en ganska stor del av Gotland har pekats ut som område av riksintresse för naturvården. Även utanför dessa riksintresseområden finns stora naturvärden. Större delen av det gotländska landskapet är genom hävd präglat av människans verksamheter sedan många hundra år tillbaka.

Detta kulturlandskap har medgivit en stor biologisk mångfald. Genom ändrade brukningsmetoder, utdikningar, borttagande av odlingshinder och genom en bebyggelseutveckling som inte beaktar naturens villkor riskerar mångfalden att utarmas.

Biologisk mångfald syftar både på arternas livsmiljöer som arterna i sig. Ett av miljökvalitetsmålen heter Ett rikt växt- och djurliv och innebär att arterna ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Arternas livsmiljöer samt deras funktion och processer ska därför värnas.

I miljömålen anges att det är naturtyperna lövängar (även igenväxta och sådana som numera betas), kalkbarrskogar,

hällmarkstallskogar, betad skog, alvarmarker, havsstrandängar, källmyrar och agmyrar som man främst bör inrikta sig på att skydda och säkerställa.

De mest unika naturvärdena har ett starkt formellt skydd och regleras genom bestämmelser för exempelvis nationalpark, naturreservat, Natura 2000-områden och artskyddsförordningen.

Sidan uppdaterad: 31 maj 2017
Ansvarig för sidan: Jimmy Holpers

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Jimmy Holpers
Regionekolog
Telefon: 0498-26 93 26
E-post: jimmy.holpers@gotland.se

Naturvärdeskartan

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På visby.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?